[PR] Fun Fact ลึก ๆ แต่ไม่ลับของการค้นหาแหล่งพลังงานในอ่าวไทย

น้อยคนที่จะรู้ว่ากว่าจะสำรวจและขุดเจาะจนสามารถนำปิโตรเลียมในแต่ละแหล่งขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้นั้น เบื้องหลังต้องผ่านกระบวนการอะไรมาบ้าง ซึ่งโดยรวม ๆ แล้ว แต่ละแหล่งต้องใช้เวลานานกว่า 8-10 ปี เลยทีเดียว