Affliated Marketing คืออะไร ปี 2565/2022 ยังน่าทำอยู่หรือเปล่า

ไม่ใช่ทุกคนที่จะก้าวเข้ามาเป็นนายหน้าฝังลิ้งก์ Affliated ได้ อย่างน้อยๆ ทางระบบก็ต้องเปิดรับสมาชิก เหมือนกันการขายตรงอื่นๆ โดยที่สมาชิกจะต้องมีเว็บไซต์ มีเพจ หรือมีผู้ติดตามจากช่องทางใดช่องทางหนึ่งในจำนวนมากเพียงพอ