Scooter ไฟฟ้า Mi, Ninebot, Segway ตอบโจทย์การใช้ชีวิตคนเมืองหรือเปล่า

ปฏิเสธไม่ได้ว่ารถติดทุกวันนี้ทำให้การใช้ชีวิตของคนเมืองผิดแผกไป มีเทคโนโลยีที่มาช่วยให้การเดินทางซอกแซกตามท้องถนนนั้นเร็วขึ้น นั่นก็คือการใช้สกู้ตเตอร์ไฟฟ้า